Gå vidare
Boka en demo

När du skapar en budget för ditt företag har du också möjlighet att förbättra planeringen av din verksamhet. Det ger dig insikter om vilka faktorer som bidrar till lönsamhet och skapar samtidigt en översiktlig kontroll över ekonomin. På så sätt får du också en bra förståelse för huruvida det kommer att finnas tillräckligt med medel för att betala dina utgifter. I den här artikeln ger vi all information du kan tänkas behöva för att skapa både en resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget. Vi delar även med oss av en budgetmall. Med hjälp av de här redskapen kan du sedan få en mer effektiv ekonomisk planering. 

Vad är en budget?

Har du en riktigt bra affärsidé men känner oro över idéns ekonomiska genomförbarhet? För att du som företagare ska känna trygghet och våga genomföra dina idéer behöver du ta kontroll över ekonomin. Allt börjar med att göra en budget för ditt företag. 

Så vad betyder egentligen begreppet “budget”? En budget för företag utgör en prognos över de kostnader och intäkter som förväntas uppstå under en given tidsperiod. Vanligtvis sträcker sig en budget över ett år, uppdelat på månader för att ge en korttidsprognos. Budgeten utgör inte bara en integrerad del av din affärsplan, utan fungerar också som en vägledning vad gäller dina intäkter och kostnader. Målet är att budgetera för att uppnå ett positivt resultat varje månad. Genom att skapa en budget har du alltid en guide att följa. 

Resultatbudget: Är egentligen den viktigaste budgeten för företag. Det här är en sammanställning över dina intäkter minus dina kostnader i företaget. Du behöver göra en resultatbudget innan du kan gå vidare med andra delbudgetar. 

Likviditetsbudget: Är en budget som täcker likvida medel – alltså pengar in och ut från företaget. Läs gärna mer i vår artikel om likviditetsbudget

Budgeterad balansräkning: Visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital företaget har. Kan ses som en sammanställning av resultat- och likviditetsbudget och har sin utgångspunkt i företagets ingående balanser.

Hur gör man en budget för företag? 

Startbudget

När du precis ska komma igång kan det vara nödvändigt att göra investeringar för att överhuvudtaget få din verksamhet i rörelse. En startbudget har som syfte att visa vilka kostnader du står inför på kort sikt och vilka finansieringsmöjligheter som är tillgängliga. Den ska omfatta de fakturor du behöver betala i uppstartsfasen av ditt företag. 

Resultatbudget

En resultatbudget utgör en sammanställning av de förväntade intäkterna, kostnaderna och det förutspådda resultatet för en specifik tidsperiod. Den svåraste delen är förmodligen att beräkna den förväntade försäljningsvolymen och därmed intäkterna. Etablerade företag kan använda tidigare års försäljning som grund och göra vissa justeringar när de budgeterar intäkter. Men det är inte lika enkelt att göra en budget för ett nystartat företag. Här behöver du i de flesta fall överväga flera faktorer:

  • Kostnaden för produkterna.
  • Vilket sortiment företaget kommer att erbjuda och hur mycket du förväntas sälja av olika varor och tjänster.
  • Målgruppen och vilka kunder företaget kommer att rikta sig till.
  • De geografiska marknaderna som företaget planerar att betjäna.
  • De marknadsföringsinsatser företaget planerar att genomföra under året.

Flera kostnadsposter i resultatbudgeten påverkas direkt av försäljningens omfattning, såsom varukostnader och personalkostnader. Därför ska du börja med att budgetera intäkter innan du studerar de individuella kostnaderna i detalj. 

När resultatbudgeten är sammanställd får du insikt i försäljningsvolymen som behövs för att täcka dina kostnader. Vid upprättandet av resultatbudgeten bör du överväga varje månadsbelopp separat. Framförallt när det kommer till intäkter och kostnader direkt kopplade till beloppen – förslagsvis varukostnader. För företag med säsongsmässiga variationer är det särskilt viktigt att skapa en resultatbudget månad för månad och inte enbart för hela året.

Styr med budgeten

Företagets budget återspeglar inte den exakta verkligheten utan utgör en ekonomisk plan baserad på förhoppningar och förväntningar. Det är viktigt att inte fastna i detaljerna utan att i stället försöka se det övergripande mönstret och riktningarna. En väl genomtänkt och realistisk budget ger insikt om både risker och möjligheter i verksamheten. Dessutom fungerar den som ett stöd för att uppnå de uppsatta målen inom verksamheten. 

Likviditetsbudget

Att resultatbudgeten visar vinst är viktigt – men det ger inte en fullständig bild av hur det faktiskt går för verksamheten. Även om det totala resultatet över ett år är positivt, kan det uppstå perioder med likviditetsbrist under årets gång. Det här kan innebära att det saknas medel för att täcka företagets löpande utgifter. 

För att förutse och planera för sådana situationer skapas en likviditetsbudget. Medan en resultatbudget indikerar om verksamheten genererar vinst eller förlust, ger likviditetsbudgeten insikt om tillgängliga medel kommer att vara tillräckliga för att täcka månadens utgifter. För att undvika obehagliga överraskningar är det viktigt att upprätta en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten. Annars kan brist på likvida medel i värsta fall hota hela företagets överlevnad, oavsett hur lönsamt det är. 

En likviditetsbudget kan inte heller enbart göras på årsbasis. Vetskapen om att det kommer finnas tillräckligt med pengar om ett år är inte till någon hjälp om företaget står inför likviditetsproblem redan efter fyra månader. Därför är det avgörande att upprätta likviditetsbudgeten månad för månad för att få en detaljerad och realistisk bild av företaget likviditet. 

Balansbudget 

Bokföring med debet och kredit är alltid i balans matematiskt sett. Summan av debetposterna måste alltid vara lika med summan av kreditposterna. Den här principen kan utnyttjas när du kopplar samman den ingående balansen, resultatet, förändringarna i likviditet och den utgående balansen. 

Efter att ha skapat en resultatbudget och en likviditetsbudget för året kan du baserat på dem upprätta en (budgeterad) balansräkning. Värdet av en sådan balansräkning ligger främst i möjligheten att härleda budgeterade nyckeltal. Det här är särskilt viktigt för företag som styrs genom nyckeltal. 

Även om balansbudgeten är en del av helheten, är den inte lika betydelsefull att utarbeta som likviditets- och resultatbudgeten. Fokus bör därför främst ligga på de här två budgetarna, som ger en mer direkt inblick i företagets lönsamhet och likviditet. 

Pleo hjälper dig med företagets budget 

Med Pleo får du full insyn i företagets kostnader och en tydlig överblick över alla utgifter, både per individ och för varje avdelning. Vi gör det enklare att få kontroll över ekonomin och sätta en budget. 

Pleo tar hand om mycket mer än bara kortutgifter. Hantera egna utlägg, milersättning, traktamente och prenumerationer lika smidigt, och på samma plattform. Testa Pleos redan nu – och underlätta samtidigt ditt budgetarbete. 

Du kanske gillar...