Gå vidare
Boka en demo

Ekonomistyrning är ett av många begrepp som är viktigt att känna till om du arbetar eller ansvarar för ett företags ekonomiska hälsa. Det är nämligen en stor del av organisationens ledning. Verktyget ser till att din organisation följer den strategi ni gemensamt kommit fram till. Behöver du få bättre koll på vad ekonomistyrning är och hur det fungerar? Då ska du fortsätta läsa. 

Vad är ekonomistyrning? 

Ekonomistyrning innebär att företagets ledning vidtar åtgärder för att nå de ekonomiska målen. I arbetet vill man få medarbetarna och deras mål att samverka med företagets ekonomiska mål genom styrning, mätning och uppföljning. Genom att noggrant övervaka och utvärdera ekonomiska prestationer kan du reagera snabbt på förändringar och genomföra justeringar när det behövs. 

Dessutom är ekonomistyrning ett verktyg som hjälper företag fatta beslut och skrida till handling, men också förstå utgifter och vinster. Det här är avgörande för att kunna fatta beslut om investeringar och resursallokering. Med hjälp av ekonomistyrning får du och ledningen förståelse för hur organisationen presterar och om ni är på god väg att nå långsiktiga mål – eller inte. 

Så hur kan man då sammanfatta allt det här? Jo – ekonomistyrning spelar en central roll i att säkerställa att en organisation är ekonomiskt hållbar och konkurrenskraftig på marknaden. Att ha kunskaper och förståelse för vad ekonomistyrning är och hur det fungerar är därför väldigt viktigt. 

Ekonomistyrning i praktiken 

Inom ekonomistyrning är uppföljning och analys två viktiga komponenter. Uppföljningen inleds med att cheferna tilldelas sina budgetar och mål. Målen följs sedan upp av en controller och såklart cheferna själva, för att kontrollera att de följer budget och rör sig i riktning mot målen. 

När det kommer till analys strävar de flesta organisationer efter att automatisera och effektivisera styrningsprocessen, eftersom den historiskt sett krävt mycket tid på grund av manuellt arbete. Genom automatisering får du och din organisation mer tid åt analysarbetet, så att ni kan få insikter och komma fram till nya strategier. Genom automatisering och effektivisering skapar du också bättre underlag för beslutsfattande. 

5 grundläggande steg som utgör processen för ekonomistyrning: 

 • Bedömning av nuläget med fokus på ekonomisk prestation.
 • Definiering av ekonomiska mål som är kopplade till organisationens övergripande affärsmål.
 • Fördelning av ekonomiska resurser i linje med organisationens strategi och affärsplan för att uppnå målen.
 • Omvandling av planer och budgetar till praktiska åtgärder.
 • Fortlöpande övervakning och utveckling av planer och styrningsprocesser för att säkerställa att målen nås och att organisationen håller rätt kurs.

3 styrsätt inom ekonomistyrning

Inom ekonomistyrning finns det tre huvudsakliga styrsätt som är centrala för att nå företagets mål. Det är viktigt att du anpassar ditt tillvägagångssätt efter företagets specifika behov. Faktum är att en kombination av de tre metoderna oftast ger bäst resultat. 

Handlingsstyrning (Action Control): Handlingsstyrning handlar om att reglera och styra personalens beteende genom att fastställa klara riktlinjer, regelverk och processer. Målet är att se till att medarbetarna följer rätt väg och inte utför felaktiga eller icke-produktiva åtgärder. Det här är jätteviktigt när du behöver identifiera och förhindra handlingar som kan skada företagets ekonomiska mål. 

Personalstyrning (Personnel Control): Personalstyrning är en mer decentraliserad och flexibel metod, där medarbetarna uppmuntras ta ansvar som individer och i grupper. Genom att använda den här metoden kan du få dina medarbetare att bli mer ansvarstagande och självständiga. 

Resultatstyrning (Result Control): Resultatstyrning fokuserar på att bedöma och uppnå resultat och mål. Det kan handla om att koppla ekonomiska belöningar till prestation. Här är det viktigt att sätta realistiska och relevanta mål som stöder företagets övergripande mål på lång sikt. 

Vad kännetecknar traditionell ekonomistyrning? 

Traditionell ekonomistyrning skiljer sig från den moderna på flera sätt. Till att börja med har den en historisk inriktning och fokuserar på att rapportera och analysera vad som redan har inträffat inom organisationen. Med andra ord ger den en överblick över tidigare ekonomiska händelser och resultat. 

Traditionell ekonomistyrning är i huvudsak intern och riktar in sig på att övervaka och kontrollera organisationens interna resultat, kostnader och intäkter. Här är kostnadsanalys och att minska kostnader viktiga åtgärder för att förbättra organisationens lönsamhet. Budgetering är en integrerad del av traditionell ekonomistyrning och används för att fastställa och följa upp organisationens ekonomiska mål över tid. Det traditionella tillvägagångssättet är ofta inriktat på kortsiktiga mål och resultat. 

Letar du efter ett verktyg som kan hjälpa dig få bättre kontroll över ekonomin? Då kanske Pleo är någonting för din verksamhet. Vi ser till att du slipper besvärligt pappersarbete och får en komplett översikt över vart pengarna går. Njut av fördelarna med automatisk utgiftsrapportering, smidiga funktioner för att hantera och betala fakturor, kvittohantering samt ett smart företagskort. Testa Pleo gratis idag.  

Traditionell vs modern ekonomistyrning 

Traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning skiljer sig åt på flera sätt. Här nedanför går vi igenom några av de viktigaste skillnaderna som är bra att känna till. 

1. Fokus på historiskt resultat vs. framtida prestation

 • Traditionell ekonomistyrning: Fokuserar främst på historiska ekonomiska resultat. Rapporter och analyser baseras på tidigare perioders resultat och används för att bedöma prestationen.
 • Modern ekonomistyrning: Fokuserar på att förutsäga och planera för framtida prestationer. Det innebär att man använder prognoser och scenarier för att ta beslut och optimera företagets prestation.

2. Baserad på kostnader vs. värde

 • Traditionell ekonomistyrning: Är ofta kostnadsdriven och fokuserar på att minska kostnader och maximera vinsten. Det kan innebära kortsiktiga besparingar som inte alltid gynnar företagets långsiktiga hälsa.
 • Modern ekonomistyrning: Modern ekonomistyrning fokuserar mer på värde. Den strävar efter att förstå och maximera värdet som skapas för kunder och intressenter. Det kan innebära att investera i långsiktiga hållbara fördelar och kundnöjdhet snarare än att bara jaga kostnadsminskningar.

3. Centraliserad vs. decentraliserad beslutsfattande

 • Traditionell ekonomistyrning: Beslutsfattandet är ofta begränsat till en liten grupp ledare eller ekonomiavdelningen. Det kan leda till mindre delaktighet och insyn i beslutsprocessen.
 • Modern ekonomistyrning: Strävar efter att decentralisera beslutsfattandet och involvera fler delar av organisationen. Det främjar delaktighet, engagemang och ansvarstagande på alla nivåer.

4. Engångsanalys vs. kontinuerlig uppföljning

 • Traditionell ekonomistyrning: Analyser och rapporter skapas vanligtvis periodvis. De ger insikt i det förflutna, men kan vara mindre användbara för att fatta snabba beslut.
 • Modern ekonomistyrning: Modern ekonomistyrning innebär kontinuerlig uppföljning och analys av nyckeltal och prestation. Det gör det möjligt att få insikter i realtid och reagera snabbt på förändrade förhållanden.

Varför är ekonomistyrning viktigt?  

Ekonomistyrning behövs för att din organisation ska nå framgång – och för att du ska kunna fatta rätt beslut. Vill du att ditt företag ska bli ännu mer lönsamt? Resursallokering, budgetering och kostnadskontroll är alla aspekter av ekonomistyrning som hjälper ditt företag att förbättra sin ekonomi. 

Genom att följa upp och analysera ekonomiska resultat kan du snabbt identifiera avvikelser och möjliga förbättringsområden. Det här är mycket viktigt för att du ska kunna vara säker på att ni är på rätt väg mot de ekonomiska målen. Ekonomistyrning är ett effektivt verktyg för att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och göra nödvändiga justeringar i precis rätt tid. Det här är några av de många anledningar till varför ekonomistyrning är så viktigt. 

Du kanske gillar...