Gå vidare
Boka en demo
Pleo-enterprise-security

Teknologi är idag kärnan i de flesta verksamheter. Därför är IT-säkerhet inte längre ett val – det är en nödvändighet. Genom att skydda företaget mot IT-brott säkerställer du verksamhetens hälsa och skyddar digitala tillgångar. I den här artikeln talar vi mer om vad IT-säkerhet faktiskt är, om olika typer av hot mot IT-säkerhet samt hur du bäst skyddar ditt företag. 

IT-säkerhet utgör en serie åtgärder med målet att säkra information och IT-system från otillåten åtkomst, manipulation, förstörelse och stöld. Det utgör en väsentlig komponent inom både datasäkerhet och cybersäkerhet och har flera syften. Bland annat att skydda datorer och nätverk mot skadlig programvara och cyberattacker, samt att garantera att data förvaras och överförs på ett säkert sätt.

IT-säkerhetsjobbet tar aldrig slut. Processerna behöver uppdateras regelbundet utifrån aktuella hot och risker. För att kunna upprätthålla processerna krävs fokus, och vanligtvis har företag dedikerade specialister som hanterar säkerhetsfrågor. På så sätt kan  en stark grund som skyddar verksamhetens digitala tillgångar skapas och bibehållas.

Varför är IT-säkerhet så viktigt?

Utan IT-säkerhet är verksamheter sårbara mot en rad potentiellt förödande hot – inklusive datastöld, skadlig manipulation och olaga intrång. Företaget är i princip ett öppet mål för en mängd IT-relaterade risker. 

Bristande IT-säkerhet kan medföra allvarliga konsekvenser, som att känslig information och personligt identifierbara data läcks. Informationen kan vara av varierande slag. Till exempel skyddad hälsoinformation, immateriella rättigheter samt konfidentiella data inom statliga och industriella informationssystem. Genom att upprätthålla robust IT-säkerhet undviker du risken att viktig information hamnar i fel händer. 

Vad ingår i begreppet IT-säkerhet?

Begreppet IT-säkerhet omfattar en mängd områden och kan delas in i följande kategorier:

Slutanvändarkunskap

Slutanvändarkunskap fokuserar på den mänskliga faktorn som en potentiell säkerhetsrisk. Ofta kan våra vanor kring datoranvändning göra oss "blinda" för risker, och vi kan oavsiktligt exponera systemen för virus och säkerhetsrisker. Här är etablerandet av goda säkerhetsrutiner avgörande. Förslagsvis att undvika anslutning av okända enheter och att inte klicka på misstänkta länkar eller e-postmeddelanden.

Programsäkerhet

Innan nya enheter och program läggs till i ett system är det viktigt att först etablera omfattande IT-säkerhetsprotokoll. Den här typen av säkerhet handlar om att skydda all programvara och alla enheter från obehörig åtkomst, hot och intrång.

Nätverkssäkerhet

Genom nätverkssäkerhet kan olaga intrång förhindras, där angripare använder skadlig programvara eller utför direkta angrepp mot datanätverket.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är skyddet vid hantering av personuppgifter, både vid lagring och överföring.

Driftsäkerhet

Driftsäkerhet är vad för slags data som får delas, vart och med vilka, samt hur nätverksbehörighet ska hanteras. I grund och botten har det att göra med hur man skyddar sina datatillgångar.

Katastrofåterställning och driftskontinuitet

Driftskontinuitet innefattar åtgärder som vidtas för att upprätthålla verksamheten vid avbrott. Katastrofåterställning är åtgärder som vidtas vid IT-incidenter eller andra händelser som påverkar känslig information och verksamhetens kontinuitet. Tydliga policyer för katastrofåterställning krävs för att återställa driftskapaciteten efter ett avbrott.

Tre typer av hot mot IT-säkerheten

För att skydda en verksamhet krävs insikt om tre huvudtyper av hot:

IT-attacker: Attackerna har ofta politiska motiv och syftar till att få åtkomst till specifik information.

IT-brott: IT-brott tenderar ofta att störa en verksamhet eller ge ekonomisk vinning till någon som genomför ett intrång i verksamhetens system. 

IT-terrorism: IT-terrorister attackerar elektroniska system för att framkalla rädsla, panik och kaos.

Vad är skillnaden mellan IT-säkerhet och informationssäkerhet?

Inom den digitala sfären samverkar två begrepp för att skydda mot hot och intrång – IT-säkerhet och informationssäkerhet. Begreppen, trots en nära koppling, omfattar olika aspekter av skydd och hantering av data.

IT-säkerhet omfattar en bred uppsättning åtgärder som en verksamhet eller organisation vidtar för att säkerställa ett robust försvar mot IT-relaterade risker och otillåtna dataintrång. 

Informationssäkerhet, å andra sidan, representerar en specifik del inom IT-säkerhet. Här fokuseras det på lagring och hantering av känslig information och personuppgifter. Informationssäkerhet har som mål att skydda data från obehörig åtkomst, manipulation och läckta uppgifter. Det handlar om att etablera lämpliga skyddsåtgärder och följa strikta riktlinjer för att säkerställa att känslig information förvaras på ett sätt som minimerar riskerna för oavsiktlig eller avsiktlig exponering.

Vad är en IT-säkerhetsincident?

En IT-säkerhetsincident är en oväntad händelse eller händelsekedja som påverkar eller har potential att påverka säkerheten i en organisations informationsteknik (IT-miljö). Incidenterna kan variera i omfattning, men involverar oftast någon form av otillåten åtkomst, exponering, skada eller manipulation av data, system eller nätverk.

Några exempel på IT-säkerhetsincidenter:

Datavirus och skadlig programvara: Intrång av skadlig kod i ett system, vilket kan leda till dataförlust, systemkollaps eller obehörig åtkomst.

Cyberattacker: Aktiviteter som riktas mot nätverk eller system i syfte att kompromettera deras integritet eller funktionalitet. Det kan inkludera DDoS-attacker, scriptkiddie-angrepp, samt metoder som hacking och intrång.

Obehörig åtkomst: Otillåten inloggning eller åtkomst till system eller data, antingen genom utnyttjande av svagheter eller genom stulna inloggningsuppgifter.

Dataintrång: Stöld eller exponering av känslig information, inklusive personuppgifter, företagshemligheter eller kundinformation.

Fysiska hot: Incidenter som involverar fysiska enheter som servrar, datorer eller annan hårdvara. Det kan inkludera stöld, sabotage eller fysisk skada.

Social ingenjörskonst: Manipulation av människor för att få dem att avslöja känslig information eller utföra handlingar som kan försämra säkerheten.

Förlust av enheter: Stöld eller förlust av enheter såsom bärbara datorer, smartphones eller USB-enheter som kan innehålla känslig information.

Datafel och felkonfigurationer: Oförutsedda systemfel eller felaktiga konfigurationer som kan leda till exponering av data eller sårbarheter.

För att hantera IT-säkerhetsincidenter på ett effektivt sätt är det viktigt att ha en väldefinierad process och en incidentresponsplan på plats. Planen innehåller åtgärder som ska vidtas vid identifiering, utvärdering, inneslutning och återställning av incidenter. Men också åtgärder för att minska framtida risker. Genom att vara förberedd och snabbt reagera på IT-säkerhetsincidenter kan organisationer minimera skador och förluster.

Så skyddar du ditt företag mot IT-brott

  1. Var vaksam med e-legitimationen: Logga aldrig in med din e-legitimation enbart på uppmaning av någon annan och om du själv inte har initierat kontakt. 
  2. Installera skyddande programvaror: Se till att utrusta företagets datorer med antivirusprogram och brandvägg. Verktygen fungerar som skyddsvakter för att avvärja skadlig programvara och intrång.
  3. Säkerhetskopiera regelbundet: Säkerhetskopiera regelbundet innehållet på din dator för att undvika permanent dataförlust vid eventuella händelser.
  4. Undersök e-post noga: Granska och ifrågasätt e-post noga innan du klickar på länkar eller öppnar filer, även om avsändaren verkar bekant. Bedrägeri kan maskera sig i bekant form.
  5. Försäkra dig om säkra nätverk: Undvik att ansluta till publika nätverk, exempelvis på flygplatser eller kaféer, eftersom de kan vara sårbara för angrepp och övervakning.
  6. Uppdatera regelbundet: Håll din dator, programvara, mobil och appar uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna från tillverkarna.
  7. Hantera lösenord med omsorg: Lösenordet för din e-postadress som används för lösenordsåterställning bör inte återanvändas någon annanstans. Undvik att lagra lösenord i webbläsaren.
  8. Använd tvåfaktorsautentisering: Om möjligt, aktivera tvåfaktorsautentisering vid inloggning. Det tillhandahåller en extra säkerhetsnivå genom att kombinera två autentiseringsmetoder, till exempel ett lösenord och en pinkod via mobil.
  9. Inför digital brevlåda: Använd en digital brevlåda för myndighetspost och bekräftelse av ändringar. Det ger en säker och central plats för viktig information.
  10. Förvalta företagets data: Ta reda på var företagets mest värdefulla information lagras. Dokumentera, om nödvändigt, säkra rutiner för hantering av företagsinformation.

Pleo – vi skyddar ditt företag vid inköp

För oss på Pleo är det viktigt att du känner dig trygg när du gör inköp i företaget. Vi är certifierade enligt Payment Card Industry Data Security Standard  – vilket säkerställer en trygg miljö som skyddar dina uppgifter. Självklart följer vi även GDPR-lagstiftningen, vilket innebär att vi respekterar och skyddar dina personuppgifter. Dessutom använder vi oss av stark kundautentisering som ett extra säkerhetslager på alla dina betalningar och användarverifieringar. 

Tack vare våra många säkerhetsåtgärder kan vi skydda ditt företag mot IT-brott i samband med betalning. Läs mer om säkerhet med Pleo och boka en demo idag. 

Du kanske gillar...