Gå vidare
Boka en demo

Med hjälp av en riskanalys kan du identifiera risker, hot och oönskade händelser som bland annat kan påverka viktiga affärs- och investeringsbeslut inom företaget. Dra välgrundade slutsatser och analysera effekten av potentiella risker med hjälp av vår guide. 

I den här artikeln kommer vi att berätta mer om vad en riskanalys är. Du får lära dig hur man genomför en effektiv sådan och vilka metoder och verktyg som kan användas för att identifiera och bedöma risker. Dessutom tittar vi närmare på vilka som har ansvaret för att utföra analysen och hur man kan involvera rätt personer för att uppnå de bästa resultaten. Ja – allt du behöver för att undvika ovälkomna situationer helt enkelt. 

Vad är en riskanalys?

Riskanalys är en metod som används för att bedöma och hantera osäkerheter och på så sätt minska deras potentiella påverkan på en organisation eller ett projekt. Den kan användas i flera  sammanhang, även om den i de flesta fall tillämpas på affärs- och investeringsbeslut. Man kan också göra en riskanalys för att bedöma risker i arbetsmiljön eller i nya rutiner – för att nämna några exempel. 

Teknikerna för riskanalys hjälper företag att fatta välgrundade beslut genom att ta hänsyn till olika riskers potentiella effekter. 

Det finns två huvudtyper av riskanalys: kvantitativ och kvalitativ. 

Kvantitativ riskanalys använder matematiska och statistiska metoder för att beräkna riskernas sannolikhet och potentiella effekter. 

Kvalitativ riskanalys använder expertbedömningar för att bedöma riskernas sannolikhet och potentiella effekter. 

Hur gör man en riskanalys? 

En riskanalys kan göras på olika nivåer:

  1. I en pågående arbetsprocess. Alltså i det arbete som pågår dagligen. 
  2. Inför förändring. Förslagsvis inför sommarens neddragningar.
  3. Som en övergripande organisationsanalys. Exempelvis vid byte av verksamhetsinriktning.  

Exempel på förändringar som kräver riskanalys

  • Personalförändringar
  • Nya arbetstider eller arbetsmetoder
  • Om- och nybyggnationer
  • Ny maskinell utrustning 
  • Andra organisations-, arbetsmiljö- och verksamhetsförändringar

Läs även: Bakom kulisserna: Pleos infrastruktur för betalning och säkerhet. 

Mall: Så går en riskanalys till i generella drag 

Steg 1: Initiera analysen

Initiativtagaren utser en analysgrupp. I den ingår en analysledare och 2–5 deltagare som representerar de olika ansvarsområdena. Ledaren ska kunna leda diskussioner, och se till att alla i gruppen kommer till tals. Han eller hon ska även fastställa syftet med förberedelserna, boka tid för riskaanalysarbetet och kontrollera att samtliga deltagare kan närvara under hela analysen. Analysledaren ska även utse en dokumentationsansvarig. 

Steg 2: Utarbeta processbeskrivning 

Avgränsa processen som ska analyseras och beskriv den med hjälp av en grafisk figur. Den kan vara mer eller mindre detaljerad och omfatta en eller flera nivåer. 

Steg 3: Identifiera riskerna 

Identifiera riskerna genom att exempelvis genomföra ett möte för brainstorming och idéutveckling. Här lyfter ni fram alla risker som ni kan komma på, utan att lägga någon som helst värdering i de olika förslagen. 

Här kan ni använda er av två olika metoder. Antingen skriver ni upp förslag på potentiella risker på en tavla. Eller så skriver ni upp varje risk på en post-it-lapp som ni klistrar upp på en tavla eller lägger ut på ett bord. Gruppera sedan riskerna så att alla får en plats, och så att alla deltagare får möjligheten att bidra. 

Steg 4: Bedöma riskens storlek  

Riskens storlek bedöms genom en sammanvägning av hur allvarlig konsekvensen skulle bli och hur stor sannolikheten är att scenariot faktiskt skulle kunna inträffa. När samtliga risker är utvärderade görs en analys av dem som fått högt riskpoäng. Syftet med analysen är att identifiera mönster för att avgöra om det exempelvis är värt att införa nya rutiner, tekniska lösningar, utbildning, förändra arbetsmiljön eller informera. Vid höga riskpoäng är det nödvändigt att ta fram en handlingsplan för att minska sannolikheten att en risk blir till verklighet.

5. Identifiera bakomliggande orsaker  

Det finns alltid en eller flera orsaker bakom en risk – och de återfinns oftast på systemnivå. Det förekommer olika strategier för att identifiera de bakomliggande orsakerna, bland annat “varför-därför-metodiken”. För sedan in de bakomliggande orsakerna i ett analysschema. 

6. Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning 

Gör en åtgärdslista och ge förslag på vem som ska ansvara för att förbättringsarbetet utförs. Se till att åtgärderna är konkreta, realistiska och att de går att genomföra inom en rimlig tidsram. Det är även viktigt att skriva ner när åtgärderna ska vara klara. 

7. Utarbeta en slutrapport 

Det är slutrapporten som utgör underlaget för arbetsgivarens beslut om åtgärder. Initiativtagaren övertar ansvaret och lägger till sina kommentarer. 

8. Beslut om åtgärder, uppföljning och tidsplan för genomförande av åtgärder

Det är initiativtagaren som fattar beslut om vilka av de föreslagna åtgärderna som ska genomföras och i vilken ordning. Men också om när de ska vara genomförda och vem som ska vara ansvarig. 

Vad är skillnaden mellan riskanalys och riskbedömning?

Riskanalys och riskbedömning är två närliggande begrepp som båda används i 

riskhanteringsprocessen. Men även om de är relaterade har de olika fokus och innebörd. 

Vad är riskbedömning? 

Riskbedömning är en del av riskanalysen och innebär att man bedömer riskerna och deras allvarlighetsgrad. Det handlar om att bedöma både sannolikheten för att en risk inträffar och konsekvenserna av att den inträffar. Genom riskbedömningen utvärderas riskerna och prioriteras baserat på deras relativa betydelse och potentiella påverkan.

Man skulle kunna säga att riskanalysen är en övergripande process som inkluderar flera steg, medan riskbedömningen är en specifik del av riskanalysen där man bedömer sannolikheten och konsekvenserna av olika risker för att kunna fatta beslut om hur man ska hantera dem.

Vem gör en riskanalys?

Inom organisationer och företag kan det finnas särskilda avdelningar eller specialister som är dedikerade till riskhantering. De är experter som använder sig av olika metoder och verktyg för att bedöma och analysera risker inom organisationen. De tar hänsyn till flera faktorer och bedömer konsekvenserna av potentiella hot för att utveckla lämpliga riskhanteringsstrategier.

Det är också vanligt att organisationer och företag anlitar externa konsulter eller specialister för att genomföra riskanalyser. Konsulterna har ofta specialiserad kunskap och erfarenhet inom riskhantering och kan erbjuda objektiva bedömningar och rekommendationer baserade på sina analyser.

Projektledare och projektteam spelar en central roll i riskanalysen när det gäller genomförande av projekt. Tekniker som SWOT-analys eller FMEA används för att identifiera de potentiella risker som kan påverka projektets framgång. Genom att bedöma riskerna kan de vidta åtgärder för att minimera negativa konsekvenser och säkerställa projektets framsteg.

Offentliga myndigheter, såsom hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter, har också ansvaret att utföra riskanalyser för att skydda allmänheten och samhällsintressen. Dessa myndigheter bedömer och analyserar olika risker och hot mot folkhälsan eller den allmänna säkerheten för att vidta nödvändiga åtgärder och skyddsåtgärder.

Trygga inköp för ditt företag med Pleo 

Pleo är Europas populäraste lösning för utgifter med smarta och säkra betalningar. Låt Pleo ta hand om kvitton, egna utlägg och utgiftsrapporter – alltid på ett säkert sätt. Pengarna skyddas av J.P. Morgan och Danske Bank, och vi backas bland andra av VC:s Bain Capital Ventures och Thrive Capital. Vi har ägnat stora resurser åt att utveckla säkerheten kring ditt företag och dina pengar – för att på så sätt minimera riskerna. 

Betaltjänstdirektivet (PSD2)

Vi använder oss av stark kundautentisering som ett extra säkerhetslager på alla betalningar och användarverifieringar.

PCI DSS-certifikat

Vi är certifierade enligt Payment Card Industry Data Security Standard. Med denna strikta säkerhetsstandard kan vi säkerställa en trygg och säker miljö som skyddar innehavare av Pleos betalkort.  

EU:s krav på integritetsskydd och datasäkerhet

Vi följer GDPR-lagstiftningen, vilket innebär att vi respekterar och skyddar dina personuppgifter.

Financial Services A/S

Vi är en av få utgiftslösningar som har en egen licensierad enhet. Tack vare det kan vi tillämpa egna regler för compliance och bedrägeri. 

Boka en demo redan idag för att lära dig mer om varför Pleo är en smart och riskfri betallösning för ditt företag. 

Du kanske gillar...